صفحه شخصی دکتر مهدی مردانی (گلستانی)

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

تحلیل مشکل الحدیث نهج البلاغه (چهار حکمت)مجموع: ۰

بازدید: ۱۳۳۶۹

پایان نامه

تحلیل مشکل الحدیث نهج البلاغه (چهار حکمت)

ارسال شده در: 27 فروردین 1397 - 18:51 توسط مهدی مردانی

نویسنده
مجتبی خواجوند عابدینی
استاد راهنما
مهدی مردانی(گلستانی)
استاد مشاور
حیدر مسجدی
سال دفاع
1396

چکیده پایان نامه کتاب شریف نهج البلاغه در کنار متون غرر و برجسته بسیار، حاوی برخی متونی است که با آموزه های دینی تنافی ظاهری دارد. برخی از این دست متونکه از بخش حکمت های نهج البلاغه انتخاب شده است حاوی موضوعات ذیل است: 1ـ حدیث شماره 104 به ترغیب رهبانیت منهی اشاره دارد. 2ـ حدیث شمال 234 به تفاوت اخلاقی زن و مرد به اعتبار تفاوت جنسیتی آن تصریح شده است. 3ـ حدیث شماره 299 به موضوع تنافی عصمت امام عله السلام با گناه می پردازد. 4ـ حدیث شماره 319 یه عوامل نقص دین تصریح کرده و فقر مادی را یکی از این عوامل برشمرده است. از این رو در صدد بر آمدیم تا با شیوه کتابخانه ای و نیز روش توصیفی_تحلیلی، اطلاعات مهم را استخراج و به نقد بعضی از شبهات مطرح شده درباره متون انتخابی بپردازیم. ساختار کلی پایان نامه از این قرار است: در ابتدا به ارزیابی حدیث از جهت بررسی صدور حدیث که شامل سندشناسی و مصدر شناسی می شود اقدام شده و سپس به بررسی اصالت حدیث از جهت تقطیع، تحریف، تصحیف و غیره در نسخ نهج البلاغه و دیگر نسخ ها مورد ارزیابی قرار گرفته که پس از اثبات اعتبار حدیث به نقد حدیث و بررسی محتوایی آن پرداخته شده است. در بررسی محتوایی نیز پس از بررسی واژگان حدیث به مبانی مسأله و نیز تنافی حدیث با مبانی را لحاظ قرار دادیم که پس از بررسی آراء پیشینیان و نقد نظر آنان با مستنداتی که جمع آوری شده نظریه مختار را بیان کردیم.

نظرات