صفحه شخصی مهدی مردانی (گلستانی)

مدرّس و پژوهشگر مطالعات حدیث و نهج البلاغه

تحلیل تاریخی توصیفات امام علی(ع) درباره خلقت انسان و حیوان و پاسخ به انتقاداتمجموع: ۱۹

بازدید: ۸۰۰۸

پایان نامه

تحلیل تاریخی توصیفات امام علی(ع) درباره خلقت انسان و حیوان و پاسخ به انتقادات

ارسال شده در: 09 مهر 1393 - 20:29 توسط مهدی مردانی

اصطلاح: شبهات نهج البلاغه, مطالعه انتقادی, خطب نهج البلاغه
نویسنده
فاطمه معصومی
استاد راهنما
مهدی مردانی
سال دفاع
1393
دانشگاه/پژوهشگاه
قرآن و حدیث

چکیده پایان نامه از زمان تالیف نهج البلاغه توسط سید رضی(ره) تا به امروز، انتقادات متعددی درباره انتساب آن به امام علی(ع) و گردآورنده اش وارد شده است. برخی از ناقدان اهل سنت در تبیین این شبهه، توصیفات دقیق امام علی(ع) درباره آفرینش موجودات را به عنوان مستند ادعای خویش مطرح نموده و چنین اظهار داشته اند که سبک این دست از سخنان امام (ع) مربوط به عصر عباسی است و این گونه توصیفات در زمان حیات امام (ع) رایج نبوده است. لکن با بررسی متون مختلف ادبی، روایی و نیز تحلیل تاریخی فضای صدور این سخنان، معلوم گردید که نه تنها در عصر امام علی(ع) بلکه در دوره پیش از ایشان نیز این سبک از توصیف موجودات وجود داشته و خطبا و شعرای عرب بدان توجه نشان داده اند. از این رو در این مقاله پس از جمع آوری سخنان ناقدان و دسته بندی آراء ایشان، بر پایه مستندات تاریخی به نقد آنها پرداخته شده است و اثبات گردید که شبهه یاد شده از مایه های علمی برخوردار نبوده و صرفا به انگیزه تضعیف اعتبار نهج البلاغه بیان شده است.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها