صفحه شخصی دکتر مهدی مردانی (گلستانی)

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

بازپژوهي مفهوم «سيره» در مطالعات شيعهمجموع: ۰

بازدید: ۱۱۷

مقاله

بازپژوهي مفهوم «سيره» در مطالعات شيعه

ارسال شده در: 06 مهر 1400 - 10:18 توسط مهدی مردانی

نویسنده
مهدی مردانی (گلستانی)
نشریه
مجله علمی_ترویجی عيار پژوهش در علوم انساني ش 20
سال نشر
1400
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله مفهوم‌شناسي اصطلاحات ديني يکي از مسائل بنياديني است که کاميابي بسياري از پژوهش‌هاي مرتبط، در گرو درستي و اعتبار آنهاست. يکي از واژگاني که به‌رغم بيان معاني و تعاريف گوناگون همچنان از فقدان يک مفهوم‌شناسي جامع و دقيق رنج مي‌برد، واژة سيره است. اين اصطلاح که حضور پر‌رنگي در سيره‌پژوهي معاصر دارد، از جهات متعددي همچون رابطه با سنت، اشتمال بر قول و اشتراطِ تکرار، مورد سؤال و ابهام قرار گرفته است. از‌اين‌رو، پژوهش حاضر با تکيه بر مطالعات شيعي و از طريق سامان‌دهي يافته‌هاي پيشين و رفع ابهامات باقي‌‌مانده، پاسخي در‌خور دربارة چيستي و ماهيت اين اصطلاح ديني ارائه کرده است. نتيجة حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد که سه مؤلفۀ فعل، روش و استمرار، جزء عناصر اصلي سيره هستند و در شکل‌گيري مفهوم سيره و تمييز آن از مفاهيم همسو تأثير بسزايي دارند.

نظرات